Вимоги до публікацій

10.03.2016

За матеріалами конференції друкуватимуть збірник тез доповідей.

 

Вимоги до оформлення тез

Подані тези  мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, завершуватися стислим узагальнюючим висновком без повторювання вже викладеного матеріалу.

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times New Roman, кегль 12, абзац 1 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см.

Зразок оформлення:

 

УДК 619:611

 

КАРПЕНКО Н.Н., аспірант

Науковий керівник – ПЕТРЕНКО П.П., д-р с.-г. наук

Білоцерківський національний аграрний університет

karpenko@btsau.kiev.ua

ВПЛИВ СТРОКІВ ПІДСІВАННЯ  КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ